မိုနိုပိုလီ Apk Latest Version Download For Android

1.1.0

Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပလ#ိ ီ ZingPlay
မိုနိုပိုလီ DOWNLOAD FILE
0/5 No votes
Developer
VNG GAME STUDIOS SEA
Version
1.1.0
Updated
March 27, 2019
Requirements
4.0.3 and up
Size
96M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပလ#ိ ီ ZingPlay
MiracleDice-မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီZingPlayဆ#ိသ+,ာ- အိမ္◌ျခံေ◌◌ျေမစ်း8ကက:င္◌း◌ႏ◌ွ◌ီ◌း◌ျမဳပ္◌ႏ◌ွ◌မံ ွ>မ်ားက#ိ
မဟာဗဟ် ဴ ာေ◌◌ျမာBကCာစဥ္◌းစားေ◌8တးေ◌တာ၍ကမာၻအထငေI ရနရာမ်ားကိ#ေ◌ရာင္◌း၀ယIစားၾေကသာ
ဂိမ္◌း◌ျဖစQည္။Tက်န္ေ◌တာ◌္တိ#က့စားေ◌နၾကV#ိးရာကစားနည္◌း◌ျဖစQည္◌မ့#ိႏ◌ိ◌ပ#ိ#လီကစားနည္◌း◌ႏ◌ွင္◌အ့တW
ေ◌မွာ◌္အံစာက#ိ ကစားရန္ အံစာႏ◌ွစံX◌#◌းသာလ#ိအပ္◌ျပီး အံစာမ်ားက#ိ ေ◌ခါကI ာ စတိ Z- >ပ:ာ-းြဖယ္ ခရီးစဥ္ က#ိ
စတင္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌တ္ ိ# ရ့ ဲ ဆ့ ံ◌◌# း◌ျဖတ္◌ႏ◌ိ◌#င>,- ြစမ္◌းရ+Iိ> ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမာွ ◌ျပသႏ◌ိ◌#ငာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
အထငရI ေ◌နရာတစ_>ခ်င္◌းစီေ◌ရာကX ိ>င္◌း စီးြပားေ◌ရးအြခင◌္ ေ့ အရး ◌ျဖစQည◌္ ့ေ◌ရာင္◌း၀ယ္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_ ္◌◌့ ႏ◌ွင္◌
က#ိယ^>◌ိင္◌ျမိ`့Vဳာတည္ေ◌ဆာက္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_္◌က့#ိရရွမိွာ◌ျဖစ^ါသည္။MiracleDice-မ#ိႏ◌ိ◌ပ##ိလီZingPlayရဲအ့ဓိက
ပန္◌းတ#ိေငတI ာ့ အဆင္◌◌့ ျမင္◌ ့ဇိမ_ံ အထငေI ရနရာမာ် းကိ# ပိ#ငcိ>င္◌ျပီး ◌ျပိငဳကd I စားသမားမ်ား ေ◌ဒ၀ါလီခံရသ+fထိ
မိမိတိ#ခ့ ်မ္◌းသာၾ8ကယ္၀မွgမာ် းကိ# အမ်ားဆံ◌#◌းပ#ိငcိ>ငန: ္◌ျဖစါ^ သည္။
MiracleDice-မ#ိႏ◌ိ◌ပ##ိလီZingPlayဂိမ္◌းကစား◌ျပီးေအကာင္◌းဆံ◌#◌းေ◌သာစိတZ->ပ:ာ-းြဖယ္

Chibi စတိ#င္◌ျဖင္◌ေ့ ◌ရးTဆဲထားေ◌သာ ေ◌အာင္◌ျမင္ေ◌ၾကာ◌္ၾကားေ◌သာပ#ဂိၢဳလာ,် းထဲမွ မိမိၾကကိ ဳ ္◌ႏ◌ွစQကာ:
အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ပ#ဂၢိ ဳလI ိ> ေ◌`Vးခယ် ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌္တ#ိ၏့ အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ပါင္◌းစပIာ ကမာၻပတ္◌ျပီး
ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ 8အjZိ>င္◌းဂိမ္◌းဘလီ lနာမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ယွဥ◌္ ျပိငဳစI ားႏ◌◌ိ #ငာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
ေအ8တ့အၾကံ◌ဳမ်ားႏ◌ွင္◌အ့တWဘီလlနာသWေ◌ဌးၾကးီအျဖစ္ခံစားမွ>မ်ားကိ#ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမွာခ်က_်င◌္းရယလW#ိက^ါ။
အထWးအခ်ကာ,် း။ ။
– 8အjZိ>င္◌းေ◌ပၚ8တင္ ကစားသမားမ်ားသည္ 3F (Fast – Fun – Free/ ◌ျမjနc ္ – ေ◌ပ်ာ◌ရ္ ႊင္ – အခမဲ့) ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အတW ကစားႏ◌ိ◌Wင္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့အျပjလf ွန္ တ#န္◌◌့ ျပန္◌ႏ◌ိ◌ငW ္◌ျခင္◌း။

– နာမ+oကီး ထငာ: းေ◌သာ Chibi စတ#ိင◌^ံ ရ# ိပ်,ားႏ◌ွင္◌အ့ တW အ8လန္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ
အသံ◌ျပဳလ#ပ်_ကာ,် း◌ျဖင္◌တ့ ည္ေ◌ဆာကpား◌ျခင္◌း။
– ကမာၻ့ နာမ+oကီး အထငေI ရနရာမ်ားြစာပါ၀င္◌ျခင္◌း။
– ပ#ိမိ# ေ◌ကာင္◌းြမန အမး် အိ ဳ စားစံ◌#လင္ေ◌သာ အစံ ားမ်ားြစာ ေ◌`Vးခ်ယ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျခင္◌း။
၍္
**မွတ_်က*္ * ကစားသWမာ် းအ8တက္ ခံစားမွ> အစစမf ွjာ်, းကိ# ရရွေိ ◌စရန္ ရB+:ယ္◌ျပီး
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီ ZingPlay ဂိမ◌္ းကိ# မိ#ဘိ#င္◌းဖ#န◌္ းေ◌ပၚမွာသာေ◌ထာက^ံေ့ ◌ပးထား◌ျပီး အငာX နက္◌ႏ◌ွင္◌
့ ့
ေ◌ဆာက့ စားႏ◌ိ◌င# ာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
MiracleDice-မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီZingPlay၏ေ◌နာကcံ◌#◌းသတင္◌းအခ်ကfလက,်ားကိ#သိရွိရန္◌ႏ◌ွင္◌
ပါ၀င္ေ◌8ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ႏ◌ိ◌#ငန: ္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ Facebook Page ◌ႏ◌ွင္◌ ့Website တိ#မ့ ွာ
၀င္ေ◌ရာက^ါ၀င္◌ႏ◌ိ◌#ငါ^ တယ_င။q်
1. Access to Photos, Media, and Files (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Allows you to store your settings and avatars on an SD card in order to free storage space on your device.

2. READ_PHONE_STATE: This is required to identify device specific issues and improve performance

3. GET_ACCOUNTS: Only used if you want to log in or defy your friends via Google +

Privacy policy: https://privacy.zingplay.com/

APP PERMISSION

မိုနိုပိုလီ
VNG GAME STUDIOS SEA
Showing permissions for all versions of this app
This app has access to:
Identity
 • find accounts on the device
Contacts
 • find accounts on the device
Phone
 • read phone status and identity
Photos/Media/Files
 • access USB storage filesystem
 • read the contents of your USB storage
 • modify or delete the contents of your USB storage
Storage
 • read the contents of your USB storage
 • modify or delete the contents of your USB storage
Microphone
 • record audio
Wi-Fi connection information
 • view Wi-Fi connections
Device ID & call information
 • read phone status and identity

Other

 • view network connections
 • change network connectivity
 • connect and disconnect from Wi-Fi
 • full network access
 • use accounts on the device
 • prevent device from sleeping

 

Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *